Väärtusta oma aega,

meie aitame sul jõuda seatud eesmärkideni!

Telefon

+372 5110985

Raamatupidamise teenust osutame väike ettevõtetele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja korteriühistutele. Sisestame arveid, koostame aruandeid, hoides korras Teie raamatupidamise-, maksu- ja personaliarvestust, vormistades ning esitades õigeaegselt Teie aruanded ja deklaratsioonid.

Põhiteenus sisaldab:
raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
algdokumentide kontroll ja töötlemine
müügiarvete ja laekumiste kajastamine
ostuarvete ja tasumiste kajastamine
komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
põhivahendite arvestamine
perioodi raamatupidamise aruannete koostamine
(bilanss, kasumiaruanne, rahavood, omakapitali aruanne)

Arvestuse aluseks on võetud dokumentide arv, mis kinnitavad majandustehingu toimumist:
müügiarved, ostuarved, sularahakviitungid
lepingud
lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega

Lisateenused
raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
aruande koostamine ja esitamine Statistikaametile
aastaaruande koostamine
konsultatsioon kliendile

Palgaarvestuse teenus sisaldab:
töötajate palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
lisatasude, preemiate arvestamine
puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
palkade ja maksude ülekandmine

Personaliarvestus teenus sisaldab:
Töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine
lepingute muutmiste ja lõpetamiste ettevalmistamine
ametijuhendite, materiaalse vastutuse lepingute koostamine
personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad)
töösisekorraeeskirjade koostamine
personalialase statistika koostamine